ESP8266-12E_DHT11_Sensor | Brazilian Portugues lenguage

esp8266-12e
brasil
dht11

#23

không ! tôi đả thử nhưng không chọn được thiết bị.


#24

Xem video này mà tôi đã làm ngay cho bạn, nếu ESP8266 của bạn không xuất hiện có thể là bạn đang ngoại tuyến, đảm bảo rằng đó là trực tuyến,

Watch this video that I have now done for you, if your ESP8266 does not appear you may be offline, check it online, clic in the link below.

[LINK VIDEO HERE](https://www.youtube.com/watch?v=P4mbV4Vk3qo https://www.youtube.com/watch?v=P4mbV4Vk3qo&feature=youtu.be &feature=youtu.be)


#25

If you are off line a yellow stripe on top will indicate this, and your device does not appear, see the image, the screen should be all blue


#26

tôi đã kết nối thiết bị rồi. DHT11 hoạt động bình thường …tôi chọn SparkFun ESP8266 Thing Dev Board.chứ không phải arduino uno nhé. hồi trước tôi chọn arduino uno củng kết nối thành công nhưng mà nó hay mất kết nối. nên tôi chuyển lại SparkFun ESP8266 Thing Dev Board


#27

Xin chúc mừng nếu bạn cần thêm bất kỳ trợ giúp nào nữa để yêu cầu bất cứ điều gì

Congratulations if you need any more help feel free to ask anything