Chinh sua thay the sms dung vì trí dau tien ben nguoi nhan và thoi gian dung vì tri dau tien

Thank you in advance for taking the time to let us know about your Ideas. We truly value your input and discuss each Suggestion as a team. It would be most helpful if you could include a use case for your Idea (how it will solve a problem, or add to the usefulness of Cayenne as a proto-typing solution). Thanks!

Xin chào lần nữa @nguyenson222

Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu câu hỏi hoặc nhận xét của bạn với việc thiếu dấu nhấn trong văn bản và với ngữ cảnh rất ít. Bạn có thể thử sử dụng Google Translate để thực hiện một bản dịch tiếng Anh của tin nhắn của bạn, sau đó chúng tôi có thể cố gắng để đáp ứng với điều đó?

Trân trọng